StudioSGRN is gevestigd te (6662AL) Elst(Gelderland), van Heemskerkstraat 9 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nr. 57705291. Het BTW-identificatienummer is NL163690431B01. StudioSGRN is ingeschreven in het wettelijk architectenregister onder nummer 1.141115.013

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan StudioSGRN op bovenstaand adres of naar het e-mail adres info@sgrn.nl

StudioSGRN is bereikbaar voor informatie op werkdagen tijdens kantooruren.

Op al onze overeenkomsten met particulieren is de Consumentenregeling 2013 [CR 2013] integraal van toepassing.

De Consumentenregeling2013 bevat de algemene voorwaarden consument-architect en legt de wederzijdse verplichtingen en rechten van opdrachtgever en architect vast.

Via deze link is de CR 2013 te downloaden. Op verzoek kan een hardcopy worden verstrekt.

Voor overeenkomsten met onze zakelijke klanten is de De Nieuwe Regeling [DNR2011] integraal van toepassing.

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Algemene Voorwaarden die de opdrachtgever hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door StudioSGRN is ingestemd.

StudioSGRN  is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Deze website en haar inhoud is eigendom van StudioSGRN en is beschermd door het Nederlands auteursrecht. Niets van deze website mag worden gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van studioSGRN. Indien de wens bestaat deze inhoud te gebruiken voor publicatie, gelieve contact op te nemen met Jelle Segeren via de contactgegevens op deze site.